Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

Data publikacji strony internetowej: 01.11.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.11.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się filmy do których nie dodano napisów dla osób głuchych,
  • na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć.

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.12.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Radziej – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, adres poczty elektronicznej E-mail: 2.liceum.lubin@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 849-72-65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie – ul. Niepodległości 31, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, Polska.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne przeznaczone dla uczniów i gości od Al. Niepodległości do którego prowadzą schody na poziomie parteru oraz  na poziomie piwnicy otwierane w okresie zimowym, oraz wjazd na parking od ul. Kilińskiego i wejście dla pracowników.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych jest na parkingu od ul. Kilińskiego.

Portiernia znajduje się naprzeciw wejścia głównego.

Osoby na wózkach mogą się przemieszczać tylko na poziomie parteru. Budynek nie posiada windy ani platform przyschodowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem od Al. Niepodległości jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Wjazd na parking wewnętrzny od ul. Kilińskiego jest ze szlabanem z pętlą indukcyjną.