Regulamin biblioteki

 

Regulamin biblioteki szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie

 

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły oraz rodzicom/opiekunom prawnym.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Biblioteka szkolna obejmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię wraz ze stanowiskami komputerowymi.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 
 6. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

 

Regulamin wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 5 książek na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 3. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 
 4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję. 
 5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
 6. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia wypożyczający zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
 7. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do uzyskania zaświadczenia, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki, od nauczyciela bibliotekarza, które przedstawiają do wglądu osobom wydającym dokumenty.
 9. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać w czytelni.

 

Regulamin czytelni

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin. 
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza. Korzystanie z księgozbioru podręcznego możliwe jest wyłącznie na miejscu.
 4. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
 5. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.

 

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.